Якою буде нова програма для початкової школи?

cover_new_education

Міністерство освіти і науки (МОН) винесло на громадське обговорення два проекти Типової освітньої програми для початкової школи. А вже найближчим часом Кабмін має затвердити новий Державний стандарт початкової освіти (на його базі створено програму), за яким з наступного навчального року навчатимуться першокласники всіх шкіл країни. Розповідаємо про ключові моменти, що пропонуються в цих документах.

Що це за стандарт?

У рамках реформи системи освіти МОН підготувало новий стандарт та програму для початкової школи. 5 грудня МОН ухвалило стандарт, а з 1 вересня 2018 року новації запровадять для всіх першачків.

Наразі МОН запропонувало до громадського обговорення два проекти програми, які мають дуже багато спільного. Зауваження та пропозиції до проектів МОН просить надсилати до 15 грудня.

Ок. А що зміниться?

Новий Закон «Про освіту» передбачає, що тепер акцент у навчанні робитиметься на навичках учнів. Не на тому, що вони вивчили в школі, а чому навчилися.

Метою початкової освіти в проектах програми визначено всебічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і пізнавальних потреб, формування загальнокультурних і морально-етичних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями та наскрізними вміннями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві та продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта, як перший обов’язковий ступінь здобуття повної загальної середньої освіти, має враховувати вікові особливості дітей та потреби їх розвитку. Вона ділиться на два цикли  — перший і другий класи, а також третій і четвертий.

Про які навички йдеться?

Зміст програми формує в учнів ряд ключових навичок. Наприклад, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов; математичну, екологічну, інформаційно-комунікаційну, культурну компетентність; компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій; здатність до навчання впродовж життя; громадянську та соціальну компетентності; підприємливість та фінансову грамотність, інноваційність.

Розділення на галузі у двох проектах дещо відрізняється. Згідно з першим — це мовно-літературна, іншомовна, математична галузі, «Я досліджую світ» (куди входять природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі), а також технологічна, інформатична, мистецька та фізкультурна. Відповідно до другого — природнича; соціальна і здоров’язбережувальна; громадянська та історична галузі виділені в окремі напрямки.

Також початкова освіта має формувати наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими. Наскрізні вміння слугують підставою для інтеграції освітніх галузей.

Добре. А як оцінюватимуть знання?

Згідно з першим проектом, навчальні досягнення учнів у 1-2-х класах підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню, у 3-4-х — формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

У другому проекті також зазначається, що очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання — дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Поділитися цією статтею