Шість вправ для першокласників з LEGO, які заохочують до рухової активності

cover_lego5
Автор тексту: Олена Юрченко
Зображення: Гра по-новому, навчання по іншому

З наборами “LEGO Play box”, які будуть передані до українських шкіл, діти зможуть “підкачати” різні сфери розвитку: креативність, пізнавальне, соціальне та емоційне зростання. У цій підбірці – вправи для фізичного розвитку, які дають змогу дитині протягом уроку перебувати у русі. Скута поза та непорушне сидіння за партами (якого не існуватиме у НУШ) заважали дітям вільно мислити, бо розвиток координації  та рух  тісно пов’язані з когнітивними процесами.

Підступна рівновага

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

алгоритмічно мислити, домовлятися та досягати компромісів, експериментувати та аналізувати результати.

Поради та хитрощі

Можна запропонувати дітям само­ стійно обрати правила, за якими вони підкидатимуть і ставитимуть цеглинки та визначатимуть пере­ можців.

Screenshot_42

Основні завдання:

1. Діти у парах підбирають 15 цеглинок роз­ міром 2х4 (колір не має значення).

2. Одна дитина (Дитина 1) підкидає одну цеглинку в повітря. Цеглинка може впасти у трьох різних позиціях:
• штирями догори = поклади/постав цеглин­ ку горизонтально (широким боком, штиря­ ми вбік);
• штирями донизу = поклади/постав цеглин­ ку на бік (вузьким боком, штирями вбік);
• штирями набік = підкинь цеглинку знову.

З. Залежно від того, як впала цеглинка, Дити­ на 1 ставить її.

4. Коли Дитина 1 розмістила свою цеглинку, друга дитина (Дитина 2) підкидає наступну цеглинку. І відповідно до позиції, як вона впала, розміщує свою цеглинку на цеглинці Дитини 1. Таким чином діти будують вежу, пам’ятаючи про рівновагу, завдяки якій три­ мається вежа.

5. Діти продовжують будувати вежу, допоки вона не впаде або не закінчаться цеглинки.

6. Починаючи знову, можна мінятися ролями.

Бар’єри

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

розуміти прості математичні моделі та використовувати їх для вирішення проблемних завдань, робити і перевіряти припущення, зосереджуватися, бути ініціативними

Поради та хитрощі:

• Дайте дітям можливість перевіри­ ти чи зможуть вони перестрибнути бар’єри.
• Це завдання найкраще виконувати у просторому приміщенні або на ву­ лиці.

Screenshot_43

Основні завдання:

1. Діти будують бар’єри різних розмірів (як по­ казано на малюнку). Це завдання можна виконувати у малих групах, у парах чи ін­ дивідуально.

2. Методом прикладання або за допомогою лінійки чи будь-якого іншого вимірювально­ го приладу діти вимірюють висоту/ ширину своїх бар’єрів.

З. Далі педагог пропонує дітям порівняти отримані числа (якщо вимірювання було лі­ нійкою) і визначити найвищий, найширший бар’єр тощо.

Варіант: Будуємо, експериментуємо

Педагог пропонує дітям створити бар’єри-ворота, в які можна проко­ тити м’ячі різного розміру. Спробу­ вати прокотити та зробити висно­ вок, що ширина бар’єрів-воріт буде залежати від розміру м’яча.
Педагог пропонує дітям варіант гри, коли треба кинути м’яч таким чином, щоб він перестрибнув через бар’єр, не збивши його.
Педагог може запропонувати дітям придумати власні варіанти гри.

Кольорова руханка

Час виконання:

time3

Діти вчаться:

бути уважними, утримувати інформацію в пам’яті, самоконтролю.

Поради та хитрощі

• Ви можете записати/ намалювати на дошці чи плакаті рухи, які відпо­ відають певним кольорам. Таким чином діти швидше запам’ятають, які рухи потрібно виконувати.

Screenshot_44

Основні завдання:

1. Кожна дитина обирає по 3-5 цеглинок різ­ ного кольору.

2. За кожним кольором діти разом з педаго­ гом закріплюють певний рух (плескати, ска­ кати, тупати, крутитися тощо).

З. Педагог або дитина називає колір. Діти, які мають цеглинку названого кольору, викону­ють відповідний рух.

Запитання до дітей:

• Яке завдання отримала зелена/жовта/ чер­вона цеглинка?
• Який колір виконував присідання/ підскоки/ співав пісню?
• Яке завдання виконувала найбільша кіль­ кість гравців?
• Які ще завдання ви можете запропону­ вати?

Варіант: Кольорові завдання

1. Педагог називає не колір цеглин­ ки, а пропонує дітям підказки (на­ приклад, цеглинка такого ж кольору як рюкзак у Вані, цеглинка кольору сонця, кольору трави тощо). Діти мають здогадатися, який це колір і виконати відповідний рух.

2. Педагог пропонує дітям залиши­ ти по 2 цеглинки і стати в коло.

З. За командою «Почали!» діти в колі передають цеглинки сусіду справа. Щоразу, коли дитина отри­ мує цеглинки сусіда, виконує відпо­відні рухи.

Боулінг

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

математичної грамотності, експериментувати і аналізувати результат, бути уважними, співпрацювати в команді, вирішувати проблемні ситуації,
приймати рішення.

Поради та хитрощі

• Педагог спонукає дітей співпрацю­ вати, домовлятися, задля досягнен­ ня спільної мети.
• Враховуючи вікові особливості ді­ тей, педагог може запропонувати дітям підрахувати збиті кеглі усно, не використовуючи фішки.

Screenshot_45

Основні завдання:

1. Педагог пропонує кожній дитині збудува­ ти по кеглі, дотримуючись певних умов, а саме, кегля повинна впасти, коли м’яч влу­чить у неї, але в той же час ця кегля пови­нна бути досить міцною, щоб не розлетіти­ ся на цеглинки.

2. Діти об’єднуються у команди і перевіряють чи відповідають їхні кеглі вимогам: поста­ вивши кеглі на відстані від себе, котять м’яч у напрямку кеглів. Діти спільно вирішують, які кеглі підходять для гри у боулінг.

З. Після того, діти створюють доріжку для бо­ улінгу та розміщують у кінці доріжки 1О ке­глів.

4. Діти по черзі в команді котять м’яч по до­ ріжці, намагаючись збити якомога більше кеглів.

5. Кожен гравець кладе в кошик своєї коман­ ди стільки фішок/цеглинок, скільки зіб’є ке­ глів за 1 раз. Виграє та команда, яка за від­ ведений час зіб’є більше кеглів.

Запитання до дітей

• Як ви думаєте, яка команда перемогла? Як це можна перевірити?
• Хто збив найбільше кеглів? Хто збив одна­ кову кількість кеглів?

Варіант: Аерохокей

Педагог пропонує дітям збудувати маленькі куби для гри в аерохокей. Кожна дитина тримає по кубу і від­биває вільний куб, щоб не впав зі столу. Програє той, хто не відбив куб.

Акробати

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

утримувати баланс, координувати рухи тіла, аналізувати ситуацію, бути уважним, експериментувати і генерувати оригінальні ідеї, зосереджуватися на виконанні завдання.

Поради та хитрощі

• Пам’ятайте, що цю гру необхідно адаптувати відповідно до віку і рів­ ня фізичного розвитку дітей.

Screenshot_46

Основні завдання:

Основні завдання

1. Педагог пропонує кожній дитині взяти по 1О цеглинок.

2. Педагог пропонує дітям розмістити цеглин­ ки: на голові, на руці, на коліні, на стопі, на лікті тощо.

З. Виграє той, хто зможе розмістити на собі якомога більше цеглинок.

4. Метою гри може бути витривалість. Якщо дитина впустить цеглинку, то вона закін­ чує гру. Виграє той, хто найдовше втримає цеглинку/и на собі.

Запитання до дітей

• Де найскладніше/найлегше втримати це­ глинку?

Варіант: Веселий твістер

1. Педагог пропонує дітям залиши­ ти 5 цеглинок певних кольорів (на­ приклад, синього, червоного, зеле­ ного, жовтого і білого).
По команді «Граємо!» діти кидають цеглинки на підлогу.
Потім педагог пропонує дітям до­ торкнутися правою рукою до білої цеглинки, правою ногою до зеленої цеглинки, ліктем до синьої цеглин­ ки тощо.

2. Педагог пропонує дітям розта­шувати цеглинки на парті перед со­ бою. Потім педагог пропонує дітям виконати наступне завдання: до­ торкнутися великим пальцем пра­ вої руки до червоної цеглинки, до­ торкнутися мізинцем лівої руки до зеленої цеглинки сусіда тощо.

Одне ціле

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

координувати рухи, домовлятися про певну послідовність дій, спільно працювати над завданням

Поради та хитрощі

• Щоб полегшити дітям завдання, можете дати їм завдання створити фігуру на задану тематику (напри­ клад, будівлі, транспорт тощо).

Screenshot_47

Основні завдання:

1. Діти об’єднуються у пари. Біля кожної пари є певна кількість цеглинок.

2. У кожній парі діти вирішують, хто викорис­ товуватиме лише праву руку, а хто – ліву.

З. Після цього діти будують щось разом (на­приклад, будинок).

4.Через певний час педагог просить дітей по­мінятися місцями. Той з пари, хто будував правою рукою, тепер будуватиме лівою, а відповідно інша дитина – навпаки.

Запитання до дітей

• Що було найскладнішим, коли ви будували разом?
• Як ви впоралися з труднощами?

Варіант: Разом швидко

Педагог пропонує дітям побудувати названий об’єкт за відведений час. Виграє та пара, яка найшвидше впорається із завданням.

Поділитися цією статтею