На Урядовому порталі опубліковано повну версію Держстандарту початкової освіти, який Кабмін затвердив 21 лютого

Відповідно до документу, до ключових освітніх компетентностей належать:
1) вільне володіння державною мовою
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, оволодіння навичками міжкультурного спілкування
3) математична компетентність
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї
5) інноваційність
6) екологічна компетентність
7) інформаційно-комунікаційна компетентність
8) навчання впродовж життя
9) громадянські та соціальні компетентності
10) культурна компетентність
11) підприємливість та фінансова грамотність

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів визначено за такими освітніми галузями:
— мовно-літературна;
— математична;
— природнича;
— технологічна;
— інформатична;
— соціальна і здоров’язбережувальна;
— громадянська та історична;
— мистецька;
— фізкультурна.

Поділитися цією статтею